Phát triển ứng dụng bằng Block Chain

Thời lượng: 48 giờ

Chứng chỉ: Professional Block Chain Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ và kỹ sư công nghệ của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình Block Chain bằng Smart Contract. Học viên sẽ nắm vững kiến thức về mật mã học, bitcoin và ethereum đồng thời sẽ học các kỹ thuật để phát triển ứng dụng với Block Chain. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng để ứng tuyển vào các vị trí lập trình và phát triển ứng dụng Block Chain tại các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

  • Chuyên đề 1: Hệ thống phi tập trung
  • Chuyên đề 2: Ứng dụng phi tập trung
  • Chuyên đề 3: Nền tảng kỹ thuật: Mật mã học
  • Chuyên đề 4: Nền tảng kỹ thuật: Mạng lưới, Luật đồng thuận
  • Chuyên đề 5: Giao thức Bitcoin (Blockchain 1.0)
  • Chuyên đề 6: Giao thức Ethereum (Blockchain 2.0)
  • Chuyên đề 7: Phát triển ứng dụng ĐApp: Thiết lập môi trường phát triển & Công cụ & Framework
  • Chuyên đề 8: Phát triển ứng dụng ĐApp: Ngôn ngữ lập trình Smart Contract (Solidity)
  • Chuyên đề 9: Phát triển ứng dụng ĐApp: Thực hành Smart Contract & Xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng phi tập trung
  • Chuyên đề 10: Giới thiệu tổng quan về nền tảng Blockchain dành cho Doanh nghiệp