Thống kê ứng dụng

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Applied Statistic do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các giảng viên tiến sĩ của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về xác suất, thống kê mô tả và suy luận thống kê ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực. Học viên sẽ được học thống kê mô tả và suy luận thống kê, các khái niệm về thống kê như mẫu và dân số, tính toán các ước số thống kê từ mẫu, kiểm định giả thuyết thống kê tham số và phi tham số, bố trí thí nghiệm. Học viên sẽ sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Package for Social Sciences) để xử lý và phân tích số liệu. Sau khi kết thúc khóa hoạc, học viên có đủ khả năng giải quyết được các số liệu điều tra, thí nghiệm trong thực tiễn, có thể bố trí thí nghiệm một cách độc lập, biết thu thập, xử lý và phân tích số liệu, trên cơ sở đó đánh giá và giải thích kết quả có tính hợp lý và khoa học.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1. PHÂN PHỐI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN
Chuyên đề 2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU TRONG ĐIỀU TRA
Chuyên đề 3. TỔNG QUAN VỀ ƯỚC SỐ THỐNG KÊ
Chuyên đề 4. SOẠN THẢO SỐ LIỆU
Chuyên đề 5. QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN
Chuyên đề 6. TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN BIẾN
Chuyên đề 7. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
Chuyên đề 8. SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
Chuyên đề 9. THÍ NGHIỆM MỘT NHÂN TỐ
Chuyên đề 10. KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ