Phân tích Dữ Liệu Lớn trong ngành tài chính

Thời lượng: 40 giờ

Chứng chỉ: Big Data Analytics in Finance do IT Viet Academy cấp

Giảng viên : IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tài chính. Học viên sẽ hiểu rõ vài trò của dữ liệu và xu hướng ứng dụng dữ liệu. Học viên được học và sử dụng thành thạo ngôn ngữ R. Quá trình học thông qua việc thực hành mô hình trên các bộ dữ liệu tài chính.

Nội dung khóa học: Bao gồm các chuyên đề sau

 1. Giới thiệu về xác suất thống kê và ngôn ngữ R
 2. Quy trình phân tích dữ liệu
 3. Mô tả và chuẩn bị dữ liệu
 4. Mô hình tuyến tính 1
 5. Chuẩn hóa và Biến đổi dữ liệu
 6. Mô hình tuyến tính 2
 7. Các mô hình cây (Tree based model)
 8. Kỹ thuật gom cụm
 9. Cơ bản về time series
 10. Phân tích điểm bất thường (Change point detection)
 11. Hiển thị dữ liệu hình ảnh
 12. Dự án thực tế