Toán và thống kê cho Data Science

Thời lượng : 24 giờ, học phí: 4 triệu

Chứng chỉ: Maths and Statistics in Data Science do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: các Tiến sĩ của IT Viet Academy

Mô tả:  Khóa học này trình bày các kiến thức cần thiết về toán dành cho khoa học dữ liệu như Đại số tuyến tính, Giải tính, Phương trình vector ma trận, giá trị riêng và vector riêng , phân tích thành phần chính (PCA)
Khóa học này cũng cung cấp các kiến thức cần thiết về xác suất thống kê dành cho Khoa học dữ liệu như Thống kê mô tả, Xác suất, Thống kê suy luận, Ước lượng, Tương quan. Học viên đồng thời sẽ được học cách sử dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của ngôn ngữ lập trình Python để giải quyết các vấn đề về khoa học dữ liệu.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Toán

Chuyên đế 1: Đại số tuyến tính

Chuyên đề 2: Giải tính

Chuyên đề 3: Giá trị riêng và vector riêng

Chuyên đề 4: Phân tích thành phần chính – PCA

Phần 2: Xác suất, thống kê

Chuyên đề 5:Thống kê mô tả

Chuyên đề 6: Thống kê suy diễn

Chuyên đề 7 : Phân phối xác suất