Lập trình Python nâng cao

Thời lượng: 24 giờ

Học phí : 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ:  Advanced Python Programming do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ, kỹ sư của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này trình bày những kiến thức nâng cao về Python nhằm giúp cho học viên sử dụng thành thạo các thư viện của Python cho việc xử lý, lưu trữ, truy vấn các loại cơ sở dữ liệu khác nhau, rút trích  dữ liệu từ Internet và xuất bản dữ liệu.