Lập trình iOS (OBJECTIVE-C)

Thời lượng: 60 giờ

Chứng chỉ: Professional iOS – OBJECTIVE-C Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này giúp cho học viên nắm vừng cách thức lập trình OBJECTIVE-C và xây dựng ứng dụng bằng Objective-C. Học viên sẽ được học các xây dựng giao diện và xây dựng ứng dụng đa chạm trên màn hình thiết bị, cách thức thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault và tương tác với Web Service và iCloud, sử dụng các API có sẵn từ nguồn Internet. Học viên có đủ khả năng để xây dựng ứng dụng xử lý đa tiến trình, đa phương tiện và cách thức triển khai ứng dụng trên App Store.

Nội dung khóa học:

1. PHẦN 1: LẬP TRÌNH OBJECTIVE – C

 • Chủ đề 1: Ngôn ngữ lập trình Objective – C & Môi trường phát triển
 • Chủ đề 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective – C
 • Chủ đề 3: Lập trình hướng đối tượng trong Objective – C
 • Chủ đề 4: Protocol và Delegate
 • Chủ đề 5: Ứng dụng iOS và cách thức hoạt động
 • Chủ đề 6: Window – View & Các đối tượng view cơ bản
 • Chủ đề 7: Lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp
 • Chủ đề 8: Đọc ghi tập tin trên Sandbox
 • Chủ đề 9: Dự phòng: hướng dẫn giải Chủ đề tập

2. PHẦN 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ỨNG DỤNG

 • Chủ đề 1: Mô hình MVC – View Controller Lifecycle
 • Chủ đề 2: Scroll View & Page Control
 • Chủ đề 3: Storyboard và Navigation Controller
 • Chủ đề 4: Table View
 • Chủ đề 5: Tab Bar Controller
 • Chủ đề 6: Singleton pattern và Category
 • Chủ đề 7: Collection View
 • Chủ đề 8: PickerViews
 • Chủ đề 9: Auto Layout
 • Chủ đề 10: Công cụ làm việc nhóm

3. PHẦN 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG

 • Chủ đề 1: Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite
 • Chủ đề 2: Core Data Framework
 • Chủ đề 3: Quản lý bộ nhớ trong Objective – C
 • Chủ đề 4: Tiến trình & Xử lý đa tiến trình
 • Chủ đề 5: Core Animation
 • Chủ đề 6: Touch & Gesture
 • Chủ đề 7: SearchField
 • Chủ đề 8: Split View Controller và Pop Over Controller

4. PHẦN 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CLIENT & ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

 • Chủ đề 1: Khai thác tài nguyên Internet – WebView – Indicators
 • Chủ đề 2: Giao thức kết nối WebService
 • Chủ đề 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
 • Chủ đề 4: MapKit & GoogleMap
 • Chủ đề 5: Gallery – Các điều khiển đa phương tiện
 • Chủ đề 6: Address Book
 • Chủ đề 7: Provisioning và Appstore
 • Chủ đề 8: iCloud – Notification trong ứng dụng iOS
 • Chủ đề 9: Báo cáo đồ án

5. ĐỒ ÁN THỰC TẾ

Dựa vào kiến thức đã học, học viên tự xây dựng một ứng dụng cụ thể chạy trên thiết bị iOS, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của giảng viên giảng dạy.