Lập trình Android chuyên nghiệp

Thời lượng: 60 giờ

Chứng chỉ: Professional Android Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: IT Viet Academy

Mô tả:  Khóa học này giảng dạy những kiến thức nền để phát triển ứng dụng với Android. Học viên sẽ nắm vững cách xây dựng ứng dụng Android nhanh chóng và chất lượng. Học viên sẽ được học những kỹ năng và kinh nghiệm trong việc phát triển dứng dụng thực tế cho Android bằng Java. Học viên cũng sẽ được học phong cách lập trình và rèn luyện tư duy lập trình Android. Kết thúc khóa học, học viên đủ khả năng để ứng tuyển vào các vị trí Android Developer của các công ty hoặc tự phát triển ứng dụng cho chính mình.

Nội dung khóa học:

 • Phần 1:
  • Tổng quan lập trình ứng dụng Android
  • Chu trình ứng dụng Android
  • Lập trình giao diện đồ hoạ người dùng
  • List-based widgets (ListView, GridView, RecyclerView, Spinner)
  • Fragments
  • Đồ án thực tế 1
 • Phần 2:
  • Cơ bản về các phần mềm đồ hoạ
  • Quản lý phiên bản source code với Git
  • Quản lý resources trong project Android
  • Các đối tượng giao diện nâng cao: Menu, Toolbar, ViewPager, Tabs, Navigation Drawer, Pull to refresh, CardView
  • Intent, Parcelable
  • Làm việc với Dialog Box
  • App Permissions và quản lý Runtime Permissions
  • Làm việc với File và SharedPreferences
  • Cơ sở dữ liệu SQLite
  • Content Provider
  • Lập trình multithreading
  • Debug ứng dụng Android
  • Đồ án thực tế 2
 • Phần 3:
  • Tích hợp với Web Services
  • Làm việc với Android Services
  • Notifications
  • Location Services
  • Bản đồ Google Maps
  • Animations
  • Tích hợp Mutimedia
  • Gestures và Touch Events
  • Tích hợp Java 8, RxJava
  • Xây dựng App’s shortcut
  • Đồ án thực tế 3
 • Phần 4:
  • Tích hợp với Google Firebase
  • Tích hợp với các mạng xã hội (Facebook, Google, YouTube)
  • Mô hình MVP (Model – View – Presenter)
  • Mô hình MVVM (Model – View – ViewModel)
  • Thư viện Butterknife
  • Thư viện EventBus
  • Tích hợp quản cáo Google AdMob
  • Thanh toán In-App Purchase
  • Tích hợp các công cụ theo dõi, phân tích tự động (Firebase Analytics, Crashlytics…)
  • Đồ án thực tế 4
 • Dự án thực tế để tốt nghiệp và nhận chứng chỉ