Lập trình C# chuyên nghiệp

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional C# Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ, kỹ sư của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp toàn bộ kiến thức nền tảng của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Học viên được thực hành tạo ứng dụng C# trong suốt  quá trình học . Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có đầy đủ năng lực để làm việc cho các công ty sử dụng công nghệ .Net.

Nội dung khóa học:

 1. Cài Đặt Môi Trường và Hello World
 2. Biến và kiểu dữ liệu (Variable & Data types)
 3. Câu lệnh và các toán tử (Expressions & Operators)
 4. Xử lý lỗi (Error Handling)
 5. Xử lý điều kiện (Conditional Statements)
 6. Xử lý vòng lặp (Iteration Statments)
 7. Làm việc với chuỗi (String & StringBuilder)
 8. Làm việc với mảng (Arrays)
 9. Một số kiểu đặc biệt: Enum, Struct
 10. Làm việc với tập hợp (Collections)
 11. Mini project: Dựng game rắn săn mồi trên console
 12. Giới thiệu lớp và đối tượng (class & object)
 13. Lập trình hướng đối tượng cơ bản (Basic OOP)
 14. Xử lý File (File I/O)
 15. Delegates & Events
 16. Sử Dụng SQL Server Với .NET Core & VS Code