Lập trình Java chuyên nghiệp

Thời lượng: 42 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional Java Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ, kỹ sư của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này giảng dạy những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng để viết ứng dụng Java chuyên nghiệp. Học viên được học  kỹ năng lập trình hướng đối tượng, đồng thời được cung cấp những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần. Sau khi kết thúc khóa,  học viên sẽ có đủ  năng lực để dự tuyển vào các doanh nghiệp phần mềm ở vị trí Lập trình viên Java hoặc tự phát triển ứng dụng cho chính mình.

Nội dung khóa học:

 1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java và các kiểu dữ liệu cơ bản
 2. Các cấu trúc lệnh if, switch, for, while
 3. Lớp(class) và đối tượng(object) trong Java
 4. Biểu thức Lambda và làm việc với tập hợp các đối tượng
 5. Abstract Class trong Java
 6. Builder pattern và ứng dụng của Builder Pattern
 7. Các kiểu dữ liệu tập hợp(Collections)
 8. Interface trong Java
 9. Vào ra dữ liệu với File
 10. Singleton pattern trong Java
 11. Xử lý ngoại lệ, bắt lỗi(Exception Handler) trong Java
 12. Multithread – Xử lý đa luồng
 13. Lập trình giao diện với JavaFX-FlowPane và GridPane
 14. JavaFX – Hiện danh sách dạng Excel với TableView
 15. Vẽ đồ thị với JavaFX
 16. Cơ sở dữ liệu MySQL
 17. Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC
 18. Lập trình cơ sở dữ liệu với Hibernate Framework
 19. Biểu thức chính quy-Regular Expression trong Java