Lập trình PHP chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ, học phí: 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional PHP Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên : các Tiến sĩ công nghệ và các kỹ sư phần mềm nhiều năm kinh nghiệm của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức để thiết kế Giao diện website từ đơn giản đến phức tạp sử dụng HTML, CSS và PHP. Học viên sẽ nắm được cách thức phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Học viên sẽ được làm quen với các mã nguồn mở như Joomla, Drupal… Kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng để xây dựng website hoàn thiện ứng dụng vào các lĩnh vực Thương mại điện tử, website tin tức, tuyển dụng,…Học viên có đủ năng lực để ứng tuyển vào vị trí PHP Developer tại các công ty hoặc tự phát triển ứng dụng web cho chính mình.

Nội dung khóa học:

HTML, CSS và Javascript
Các thẻ HTML căn bản

HTML5, CSS, Javascript
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
Hướng dẫn sử dụng CMS

PHP căn bản Giới thiệu và làm quen với PHP

Toán tử trong PHP
Biểu thức điều kiện và vòng lặp
Các phương thức truyền dữ liệu
Mảng và các hàm hỗ trợ mảng
Hàm trong PHP
Thao tác với File
Session & Cookie
Tương tác PHP và MySQL

Convert template Admin website Bán điện thoại di động

Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
Xây dựng trang chủ Admin
Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor

Convert template website Bán điện thoại di động

Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
Xây dựng chức năng Giỏ hàng
PHP nâng cao

Lập trình Hướng đối tượng trong PHP (PHP OOP 5)

Lớp, Phương thức, Thuộc tính
Magic Method
Hướng dẫn xây dựng các Lớp (Class) xử lý phổ biến cho một hệ thống web thực tế. Mô hình MVC.
Tổng quan về Regular Expression (RegEx) hay Biểu thức chính quy
Cache trong php.
Cơ bản về Htaccess
Friendlly URL.

Giới thiệu PHP framework, giới thiệu về Yii.

Kiến trúc tổng quan của Yii.
Model trong Yii
Controller trong Yii.
View trong Yii.
Các thành phần quan trọng khác.