Thời lượng: 30 giờ

Chứng chỉ: Python Programming do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học giúp người học có khả năng lập trình với Python, từ đó có thể sử dụng các thư viện cơ bản giải quyết một số bài toán, cũng như có thể xây dựng được ứng dụng bằng Python.

Nội dung khóa học:

 • Tổng quan lập trình Python
  • Tổng quan lập trình (LT), chương trình và ngôn ngữ lập trình (NNLT) 
  • Đặc điểm của Python
  • Cài đặt, cấu hình Python
  • Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên
 • Biến và các kiểu dữ liệu
  • Biến
  • Các kiểu dữ liệu: Integral Type, Floating-point type
  • Chuỗi – String
  • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
  • Chú thích: #, “““…””” 
  • Nhập xuất dữ liệu trên shell
 • Toán tử
  • Toán tử số học, so sánh, gán, logic, định danh
  • Độ ưu tiên toán tử
 • Cấu trúc điều khiển
  • if, if…else
  • if…elif…else
 • Cấu trúc lặp
  • for, while, nest loop
  • Sử dụng break, continue và pass statement
 • Number, String, Date&Time
  • Mathematical function, String method, Unicode String
  • Time tuple, time module, calendar
 • List
 • Tuple
 • Dictionary
 • Phương thức
  • Xây dựng và gọi sử dụng phương thức
  • Anonymous Function (lambda)
 • Module
  • Module và Package
  • Python’s Standard Library
 • Xử lý ngoại lệ
  • Standard Exceptions
  • Sử dụng assert
  • Xử lý exception
 • File I/O
  • Làm việc với tập tin
  • Làm việc với thư mục